Administration Officer
  จตุจักร,กรุงเทพมหานคร     |      Administration

Human Resource & Administration
ไม่ระบุ
  • วุฒิ ปริญญาตรี  สาขาการจัดการ  บัญชี  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานธุรการหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
  • ทำงาน 6 วัน และสามารถงานประจำโครงการได้