QC Engineer
  ไม่ระบุ     |      Engineer

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
-  วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
-  อายุไม่เกิน 35 ปี 
-  มีประสบการณ์  3 ปี ขึ้นไป  ด้านตรวจสอบ และประเมินงานก่อสร้าง

-  สามารถทำงาน 6 วันและปฏิบัติงานประจำโครงการได้
-  สามรถปฏิบัติงานภายได้แรงกดดันและทำงานเป็นทีมได้ดี