Project Manager
  ไม่ระบุ     |      Engineer

Engineer
ไม่ระบุ

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี /โท  สาขาวิศวกรรมโยธา

- มีประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป ด้านการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- สามารถวางแผน และควบคุมงานก่อสร้าง

- มีความรู้ด้านงานขายหรือการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ