Senior Interior Design
  จตุจักร,กรุงเทพมหานคร     |      Architect

Architect
ไม่ระบุ
- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน
-  ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
-  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบตกแต่งภายใน 
-  สามารถสร้างสรรค์ผลงาน 3D และ Presentation โดยใช้โปรแกรม 3Ds Studio MAX ได้ดี 
-  สามารถใช้โปรแกรมอื่นๆในการทำงานได้ เช่น PhotoShop, V-Ray, AutoCAD, SketchUp