Cost Engineer
  จตุจักร,กรุงเทพมหานคร     |      Engineer

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
-  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
-  มีประสบการณ์  2 ปี ขึ้นไป  ด้านการถอดแบบ และประเมินราคา