Senior Interior
  จตุจักร,กรุงเทพมหานคร     |      Architect

Architect
ไม่ระบุ

- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน

- ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบตกแต่งภายใน 

- สามารถสร้างสรรค์ผลงาน 3D และ Presentation โดยใช้โปรแกรม 3Ds Studio MAX ได้ดี 

- สามารถใช้โปรแกรมอื่นๆในการทำงานได้ เช่น PhotoShop, V-Ray, AutoCAD, SketchUp