PROGRAMING OFFICER ด่วน!!!!
  จตุจักร,กรุงเทพมหานคร     |      IT

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติ
เพศ ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการจัดการ , บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการทำ Design, Development, Implement, Testing and Support software application (Web site, Web Application, Mobile Application)
กล้าริเริ่มและสร้างสรรค์งาน และมีความใส่ใจในรายละเอียด